TomoMasterDAO — the Governance for Grants on the TomoChain Network

What is TomoMasterDAO?

The cryptocurrency space continues to push forward with new solutions to revolutionize the financial industry. The key philosophy being the distribution of power back to the people, and the ability to have real influence and change over the future direction of a given project. At TomoChain Lab we’re excited to be working on the TomoMasterDAO project. We’re implementing a system of governance for grants with the public’s input. We believe that letting the community take part in the decision-making process alongside an incentive program, would benefit both sides of the scale. We’re offering grants for projects and community initiatives relating to the TomoChain network. The decision of who gets funded lies with you.

What is a Decentralised Autonomous Organisation (DAO)?

The trustless model of a distributed ledger allows the community to run the network and removes the need for a central authority to wield the power. The network and its members are able to make decisions through a governance system known as a Decentralised Autonomous Organisation (DAO). DAO’s are predominately used for governance over a project’s treasury and making changes to a protocol. Users can cast a vote on a protocol’s proposal by using the related token.

TomoMasterDAO’s Governance Model

At TomoMasterDAO, we have designed our governance model to optimize the user experience. We are conducting votes using the Snapshot platform through our governance website. Casting a vote doesn’t require you to pay gas. You simply connect your wallet, choose an active proposal, then cast your vote. Not to mention, you’ll receive a reward just for voting on a proposal!

Projects can easily apply for funding by submitting a proposal through our governance website. The scope for proposals includes building on the TomoChain network, running community initiatives, marketing campaigns, and partnerships.

Governance Token

We’re releasing a new governance token to be the base of our voting system. This token will be distributed to the community through airdrops for masternodes and stakers, and providing liquidity on LuaSwap . Holding this token will allow you to cast a vote on your favorite proposals. We aim to have our governance platform be a place where you can discover hidden gems as they are being created. We want great projects to succeed and have the best chance of receiving funding. Keep your eyes peeled for more details coming soon. In the meantime, learn more about TomoChain here and engage with the community in the forum .

TomoMasterDAO - cơ chế Quản trị phân chia phần thưởng trên mạng TomoChain

TomoMasterDAO là gì?

Tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến và đi kèm với các giải pháp mới mang mục đích cách mạng hóa ngành tài chính truyền thống. Triết lý đằng sau nó là sự phân phối lại quyền lực cho người dùng để tạo ra giá trị và thay đổi định hướng tương lai của một dự án. TomoChain Lab rất hào hứng với dự án mới mang tên TomoMasterDAO. Chúng tôi đang triển khai một hệ thống quản trị hệ thống quản trị cộng đồng đi kèm cơ chế chia thưởng. Chúng tôi tin rằng việc để cộng đồng tham gia vào quá trình ra quyết định với một chương trình khuyến khích sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Chúng tôi đồng thời cũng đang tài trợ cho các dự án và sáng kiến ​​cộng đồng thuộc mạng lưới TomoChain. Quyết định dự án nào được tài trợ sẽ nằm trong lựa chọn của bạn.

Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là gì?

Mô hình phi tập trung của cuốn sổ cái phân tán cho phép cộng đồng tham gia điều hành mạng lưới và xoá bỏ sự tham gia kiểm soát kiềm lực của một cơ quan trung ương. Mạng lưới và các thành viên thuộc mạng có thể đưa ra quyết định thông qua một hệ thống quản trị được gọi là Tổ chức quản trị phi tập trung (DAO). DAO được sử dụng chủ yếu để quản lý kho bạc của dự án và thực hiện các thay đổi đối với giao thức. Người dùng có thể bỏ phiếu cho đề xuất của giao thức bằng cách sử dụng token quản trị.

Mô hình quản trị của TomoMasterDAO

Với TomoMasterDAO, chúng tôi đã thiết kế mô hình quản trị để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Chúng tôi đang tiến hành bỏ phiếu bằng cách sử dụng nền tảng Snapshot thông qua trang web quản trị của chúng tôi. Việc thực hiện một cuộc bỏ phiếu không yêu cầu bạn phải trả phí. Bạn chỉ cần kết nối ví của mình, chọn một đề xuất trong danh sách, sau đó bỏ phiếu. Bạn sẽ nhận được phần thưởng khi bỏ phiếu đề xuất.

Các dự án có thể dễ dàng xin tài trợ bằng cách gửi đề xuất thông qua trang web quản trị của TomoMasterDAO. Phạm vi đề xuất bao gồm xây dựng dự án trên mạng TomoChain, thực hiện các sáng kiến ​​cộng đồng, chiến dịch tiếp thị và quan hệ đối tác.

Token quản trị

Chúng tôi dự định phát hành token quản trị mới để làm cơ sở cho hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi. Token này sẽ được phân phối cho cộng đồng thông qua việc airdrop cho các masternode và staker, đồng thời cung cấp tính thanh khoản trên LuaSwap. Việc sở hữu token quản trị này sẽ cho phép bạn tham gia bỏ phiếu cho các đề xuất yêu thích của mình. Chúng tôi mong muốn TomoMasterDAO sẽ trở thành một nơi mà bạn có thể khám phá những viên ngọc ẩn. Chúng tôi luôn muốn các dự án có triển vọng sẽ thành công và có cơ hội nhận tài trợ nhiều nhất. Hãy chú ý theo dõi để biết thêm thông tin chi tiết về sự ra mắt của TomoMasterDAO.

Trong thời gian chờ đợi, hãy tìm hiểu thêm về TomoChain tại đây và tương tác với chúng tôi trên diễn đàn chính thức của TomoChain.

If we may kindly propose for Tomo team consideration, that the governance token is one of the following:

  1. Governance token is Tomo token so that there isn’t a separate governance token
  2. Governance token is Lua token, similar to how COMP is the governance token for Compound protocol, and YFI is the governance token for Yearn.Finance.
  3. Governance token is based on LP between any tokens staked on Tomochain or luaswap. Ex. If we receive 1 LP token for staking Tomo/Lua we have 1 governance token vote. If we have 1 LP token for staking WBTC/USDC we have 1 governance token vote.

We would suggest that a governance token is not a new separate token, and that a governance token is tied to participation in Tomochain or luaswap. As example Dash solved their governance via masternodes staking DASH coin Understanding Dash Governance — Dash latest documentation

Thank you

1 Like