چطور می‌توان توموچین را استیک کرد؟

ایرانی های عزیز زیادی در پروژه توموچین سرمایه گذاری کرده اند ولی سایت توموچین هنوز زبان پارسی را به سایت اضافه نکرده

لطفا توضیح دهید مراحل استیک کردن این ارز چطور است