Proposal to Tomochain and TomoX development team

Hello all Tomochain community! I’m a newcomer cherishing developing an exchange on TomoX but the problem right now is lack of capital! In addition to marketing costs, opening a relayer needs 25,000 tomos, accounting for a capital of about 14-15k is a large amount of money for a starup! I wrote this topic and sent to the tomochain development team a desire to lower the conditions so that we have the opportunity to join you guys. still a long time! As the number increases, more effective relayer exist and grow! I think there will be more people interested in tomochain in general and tomoX is having problems like me! if anyone has a point like i would like for perspective! Xin chào toàn thể cộng đồng Tomochain! mình là người mới đang ấp ủ phát triển một sàn giao dịch trên tomoX nhưng vấn đề hiện tại mình đang thiếu nguồn lực ! ngoài chi phí marketing thì mở một relayer cần có 25000 Tomo chiếm một lượng vốn khoảng 14-15k là một số tiền khá lớn cho một starup ! mình viết topic này gửi đến đội ngũ phát triển của Tomochain một mong muốn hãy hạ thấp điều kiện để chúng tôi có cơ hội tham gia cùng các bạn. tôi nghĩ hiện tại vấn đề các bạn có thể linh động để cho 150 relayer được lấp đầy sẽ còn rất lâu! khi số lượng tăng sẽ có nhiều relayer hiệu quả tồn tại và phát triển ! tôi nghĩ ở đây sẽ có nhiều người quan tâm đến tomochain nói chung và tomoX đang gặp vấn đề như tôi! nếu ai có quan điểm như tôi xin mời cho ý kiến !cảm ơn mọi người!