Golden Field - Proposal for LuaSwap's reward allocation

Summary
After 8 weeks of Farming Set, we decided to propose some changes in LUA reward allocations to increase the volume and liquidity on LuaSwap. This is a replacement of our Farming Set initiative intended to bring long-term liquidity and volume as well as ensure the stability of our platform called Golden Field.

12 pools will be eligible to receive LUA that lasts for 4 weeks. Every week, the list is re-evaluated based on TVL (Total locked value) to ensure capital efficiency for the LuaSwap platform. The rewards for the pools are meant to bring new liquidity and reward current liquidity providers for specific pairs.

The new mechanism is Golden Field which will have the following changes:

 • 4 fixed pools (LUA-USDC, TOMOE-LUA, TOMOE-ETH, LUA-ETH) 5 pools with the highest trading volume within 4 weeks of the Golden Field, and 3 community voting pools (excluding 4 fixed pools and 5 best performers).
 • At the beginning of the new Golden Field, all of the pools have the same weight (x1)
 • Every week around noon SGT Monday, we will collect data on TVL value ​​of each pool to re-calculate Lua rewards based on the formula: Pool’s reward = TVL of each pool/total TVL of the Golden Field x 10 LUA (reward per block)
 • A form for the community to suggest their favorite pools for the next rotation is created here, all suggestions are welcomed
 • Among the pools suggested in the TomoChain thread, 9 pools will be put up for a Poll on LuaSwap’s Twitter. A total of 3 new pairs picked from the highest voting pair from each poll will be included in the Golden Field. The poll will be created around noon SGT Friday and last for 48 hours.
 • Any pool/pair with less than 10,000USD in TVL will not be allowed to join Golden Field
 • The code for the next Golden Field will be deployed on Monday with a 24-hour timelock. The new Golden Field will be activated every Tuesday.
2 Likes

Giới thiệu cơ chế phân bố phần thưởng mới của LuaSwap - Golden Field

Sau 8 tuần tiến hành cơ chế Farming Set, LuaSwap team quyết định đề xuất một số thay đổi trong cơ chế phân bổ phần thưởng LUA, nhằm tăng khối lượng giao dịch và tổng giá trị thanh khoản trên LuaSwap. Thay thế cho cơ chế ​​Farming Set là ý tưởng mới với tên gọi Golden Field, được hy vọng sẽ mang lại giá trị thanh khoản và khối lượng giao dịch bền vững, cũng như giúp đảm bảo sự phát triển ổn định của LuaSwap.

Golden Field sẽ bao gồm 12 pools đủ điều kiện để nhận thưởng LUA trong 4 tuần. Hàng tuần, danh sách 12 pools này sẽ được đánh giá lại dựa trên TVL (Tổng giá trị bị khóa) để đảm bảo hiệu suất vốn của LuaSwap. Phần thưởng cho các pools nhằm mang lại nguồn thanh khoản mới và thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản hiện tại của những cặp tokens nhất định.

Cơ chế mới là Golden Field sẽ có những thay đổi sau:

 • 4 pools cố định (LUA-USDC, TOMOE-LUA, TOMOE-ETH, LUA-ETH), 5 pools có khối lượng giao dịch cao nhất trong vòng 4 tuần của Golden Field và 3 pools dựa trên sự lựa chọn của cộng đồng (ngoài 4 pools cố định và 5 pools có khối lượng giao dịch cao nhất ở trên)
 • 1 chu kỳ của Golden Field sẽ bắt đầu với tất cả 12 pools đều có Khối lượng (weight) như nhau (x1)
 • Vào khoảng giữa trưa thứ Hai hàng tuần (theo giờ Singapore), team sẽ thu thập dữ liệu về giá trị TVL của mỗi pool để tính toán lại phần thưởng LUA dựa trên công thức: Phần thưởng của pool = TVL của pool / tổng TVL của Golden Field x 10 LUA (phần thưởng cho mỗi block)
 • Cộng đồng LuaSwap có thể đề xuất các pool yêu thích cho các vòng Golden Field tiếp theo qua form đơn. Tất cả các đề xuất đều được hoan nghênh và cân nhắc kỹ lưỡng
 • Trong số các pools được đề xuất, 9 pools sẽ tiếp tục được vote trong Cuộc thăm dò ý kiến ​​trên Twitter của LuaSwap. 3 pools với số lượng bình chọn chọn cao nhất sẽ được đưa vào Golden Field vòng tiếp theo. Cuộc bình chọn sẽ được tạo vào khoảng trưa thứ Sáu theo giờ Singapore và kéo dài trong 48 giờ.
 • Pool nào có tổng TLV <10,000 USD sẽ không đủ điều kiện tham gia Golden Field
 • Mã code của vòng Golden Field tiếp theo sẽ được triển khai vào thứ Hai với timelock trong 24h. Golden Field mới sẽ chính thức được kích hoạt vào thứ Ba.
1 Like