TomoChain Weekly Recap (02/11 - 8/11)

WEEKLY RECAP 02/11 - 8/11

The complexity of the Blockchain’s technology requires constant updates on products and uses cases to be fully integrated into society. Many technical, social and political obstacles had to be slowly but surely overcome. Let’s see how $TOMO proves its position as an advanced blockchain through events that happened last week.

TomoChain

 1. Our latest AMA with Lition was fully recapped on TomoChain’s Medium, along with a collection of FAQ about Underlying vision, Technical development, Business and marketing development,… are available for readers. .

 2. We’re thrilled to announce our next partner - apM Coin. Forming a partnership with apM Coin - a giant Korean wholesale fashion enterprise gears both TomoChain and apM Coin towards the blockchain mass adoption in commercial use, particularly in the fashion and retail industry.

 3. TomoChain and Kingdom Game 4.0 has recently entered a new partnership with a purpose to increase general blockchain exposure and to reinforce the utility of tokens’ usage in the gaming industry.

 4. Mr Long Vuong, CEO/Founder of TomoChain, had a chance to share with Cryptoslate’s audience about the uniqueness of TomoChain and the coming features planned to be rolled out next year. Both starters and long-term supporters can check this well-noted cheat sheet to know more about TomoChain.

LuaSwap

 1. TOMOE and LUA were officially listed on CoinPark - one of the largest Taiwanese exchanges, with trading pairs of TOMOE/USDT and LUA/USDT. The trading function was ready from November 6th.

 2. LuaSwap finished up on the newest update 1.0, highlighted with the migration of liquidity from Uniswap. More features have been added to boost users’ swapping experience started during Week 6 of the Hyperinflation Period.

 3. The new mechanism in $LUA reward allocations named Farming Set is about to be rolled out next week, with a goal to optimize all pools’ trading volume. Via this instrument, the community is also empowered to choose which pools should be removed or added based on their performance.

TomoDEX

 1. Phrase 1 of the Welcoming Event between TomoChain and Lition has ended. TOMO holders, make sure you check your TomoWallet on the web version to claim your reward.

BẢN TỔNG KẾT TUẦN TỪ 2/11 ĐẾN 8/11

Sự phức tạp của công nghệ Blockchain đòi hỏi những sản phẩm và use case cần được cập nhật liên tục để ứng dụng sâu rộng vào đời sống. Nhiều trở ngại về mặt kỹ thuật, xã hội và chính trị cần được khắc phục dần dần nhưng từng bước phải chắc chắn, nhờ blockchain. Hãy xem $TOMO chứng minh vị thế của mình như một blockchain tiên tiến như thế nào thông qua các sự kiện diễn ra vào tuần trước.

TomoChain

 1. Buổi AMA với Lition vừa mới đây đã được tóm tắt đầy đủ trên Medium của TomoChain, cùng với bộ câu hỏi từ cộng đồng về tầm nhìn sâu xa, định hướng phát triển kỹ thuật, kinh doanh và marketing,…người dùng có thể tra cứu.

 2. Chúng tôi vui mừng thông báo về đối tác tiếp theo của chúng tôi - apM Coin. Thiết lập quan hệ đối tác với apM Coin - một doanh nghiệp sỉ sản phẩm thời trang của Hàn Quốc thúc đẩy cả TomoChain và apM Coin hướng tới việc áp dụng hàng loạt blockchain trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là trong ngành thời trang và bán lẻ.

 3. TomoChain và Kingdom Game 4.0 gần đây đã bước vào một mối quan hệ hợp tác mới với mục đích tăng cường nhận diện blockchain nói chung và củng cố sự tiện ích của việc sử dụng token trong ngành công nghiệp game.

4. Ông Long Vương, Giám đốc điều hành / Người sáng lập TomoChain, đã có cơ hội chia sẻ với độc giả của Cryptoslate về những độc đáo của nền tảng TomoChain và các tính năng dự kiến ​​sẽ được tung ra vào năm tới. Cả người mới bắt đầu và những người ủng hộ đã lâu đều có thể xem cheat sheet để biết thêm về TomoChain.

LuaSwap

 1. TOMOELUA chính thức được niêm yết trên CoinPark - một trong những sàn giao dịch lớn nhất của Đài Loan, với các cặp giao dịch TOMOE / USDT và LUA / USDT. Chức năng giao dịch đã sẵn sàng từ ngày 6 tháng 11.

 2. LuaSwap đã hoàn thành trên bản cập nhật mới nhất 1.0, nổi bật với việc dịch chuyển thanh khoản từ Uniswap. Nhiều tính năng khác đã được thêm để tăng cường trải nghiệm hoán đổi của người dùng, bắt đầu từ Tuần 6 của Giai đoạn siêu lợi tức.

 3. Cơ chế mới để phân bổ phần thưởng $LUA có tên Farming Set sẽ được triển khai vào tuần tới, với mục tiêu tối ưu hóa khối lượng giao dịch của tất cả các pool. Thông qua công cụ này, cộng đồng được trao quyền lựa chọn pool nào nên được thêm hoặc bỏ vào dựa trên hiệu suất hoạt động của mỗi pool.

TomoDEX:

 1. Giai đoạn I của Sự kiện mừng Lition sáp nhập vào TomoChain đã kết thúc. Với chủ sở hữu TOMO, hãy đảm bảo bạn kiểm tra TomoWallet của mình trên phiên bản web để nhận phần thưởng nhé!