TomoChain Weekly Recap (15/2/2021 - 21/2/2021)

TomoChain Weekly Recap 15/2/2021-21/2/2021

February 2021 witnesses a huge uptrend for not only many cryptocurrencies but also for blockchain technology. Embracing this rise, TomoChain has also been on a high note with materials and achievements that caught up with the market.

TomoChain

 1. New year, new name. TomoChain officially obtained a new title as TomoChain Lab Pte. Ltd., catering to the demand of further pursuing the blockchain possibilities in a wide range of areas.

 2. TomoFinance, a TomoChain-based DeFi project, is set to launch in Q1 2021. This project will adopt Tomochain as the main chain, issue the same chain-based stable coin for the first time in history, and build the infrastructure of Tomochain DeFi.

 3. TomoChain continues to provide a bedrock for any blockchain-based project to grow. The number of ZoidPay’s downloads, another blockchain project built on TomoChain, exceeded 50,000 in 5 days, becoming the #1 trending Finance app in Switzerland and France. We look forward to seeing many more projects thrive using our network features.

 4. In the blockchain world, there is no “one-size-fits-all” solution. Therefore, many emerging projects share the common orientation of interoperability among multi-chains. Let Kyn Chaturvedi, our CBDO, help you get to know the next revolution in blockchain and how TomoChain adapts to the constantly changing market.

 5. Does the rise of TomoChain products make you overwhelmed? Our #Tomo3words series can help you catch the most basic but important features of each product in the TomoChain ecosystem, including TomoZ, TomoX, TomoP, TomoMaster, TomoScan, TomoWallet, TomoBridge and LuaSwap.

LuaSwap

 1. It has been a remarkable week for LuaSwap as the weekly trading volume surpassed $1 Million (on the Ethereum network) for the first time. Following this growth, a new all-time-high in trading volume was smashed today, crossing $708,000 on the Ethereum network and $136,000 on the TomoChain network. A positive signal for LuaSwap being on the rise in 2021.
1 Like

Wow perfect :clap::clap::clap::clap::clap::eyes::eyes::eyes::eyes:

TỔNG KẾT TUẦN 15/2/2021 - 21/2/2021

Tháng 2 năm 2021 chứng kiến ​​một xu hướng tăng mạnh không chỉ đối với lĩnh vực tiền mã hoá mà còn đối với công nghệ blockchain. Nắm bắt được sự phát triển này, TomoChain cũng đang trên đà phát triển với những nguồn lực và thành tựu bắt kịp xu hướng thị trường.

TomoChain

 1. Năm mới, thay tên mới. TomoChain chính thức đổi tên mới thành TomoChain Lab Pte. Ltd., phục vụ nhu cầu mở rộng khả năng blockchain trong nhiều lĩnh vực.

 2. TomoFinance, một dự án DeFi được xây dựng trên TomoChain, dự kiến khởi chạy vào quý 1 năm 2021. Dự án này sẽ sử dụng Tomochain làm chuỗi chính, phát hành stable coin và xây dựng cơ sở hạ tầng DeFi.

 3. TomoChain tiếp tục cung cấp nền tảng cho bất kỳ dự án blockchain nào để thúc đẩy phát triển. Số lượt tải xuống của ZoidPay, một dự án blockchain khác được xây dựng trên TomoChain, đã vượt qua mốc 50.000 trong 5 ngày, trở thành ứng dụng Tài chính thịnh hành số 1 ở Thụy Sĩ và Pháp. Chúng tôi mong muốn thấy nhiều dự án hơn nữa phát triển mạnh mẽ nhờ sử dụng các tính năng mạng của TomoChain.

 4. Trong thế giới blockchain, không có giải pháp toàn diện tối ưu trong MỌI trường hợp. Do đó, nhiều dự án mới nổi đang có xu hướng chia sẻ định hướng chung về khả năng tương tác đa chuỗi. Hãy để Kyn Chaturvedi, CBDO TomoChain, giúp bạn hiểu về cuộc cách mạng tiếp theo trong blockchain và cách TomoChain thích nghi với thị trường thay đổi liên tục này.

 5. Số lượng sản phẩm TomoChain ngày một tăng lên có khiến bạn choáng ngợp? Chuỗi nội dung #Tomo3words có thể giúp bạn nắm bắt các tính năng cơ bản nhưng quan trọng nhất của từng sản phẩm trong hệ sinh thái TomoChain, bao gồm TomoZ, TomoX, TomoP, TomoMaster, TomoScan, TomoWallet, TomoBridge và LuaSwap.

LuaSwap

 1. Tuần vừa qua là một tuần đáng chú ý đối với LuaSwap khi khối lượng giao dịch hàng tuần lần đầu tiên vượt qua 1 Triệu đô la (trên mạng Ethereum). Sau sự tăng trưởng này, khối lượng giao dịch cao nhất mọi thời đại mới đã bị phá vỡ vào ngày hôm nay, vượt qua 708.000 đô la trên mạng Ethereum và 136.000 đô la trên mạng TomoChain. Một tín hiệu tích cực cho LuaSwap đang trên đà phát triển vào năm 2021.
1 Like