TomoChain Weekly Recap (4/1/2021 - 10/1/2021)

Weekly Recap 4/1/2021 - 10/1/2021

“Well begun is half done". TomoChain kicked off the first week of 2021 with a lot of arduous work for the development of our product ecosystem. We are positive about the positive effect these updates will bring along.

TomoChain

 1. Let’s start out 2021 with the newest update that allows anyone to be able to issue a wrapped ERC-20 token via TomoIssuer & list it publicly on TomoBridge. This upgrade does not only mark a groundbreaking milestone in the interoperability between TomoChain & Ethereum network but also set a vision of an interconnected and truly frictionless world.

 2. TomoChain is pleased to be partnering with Tixl Finance - a decentralized and community-driven platform for digital asset data & AI-powered fundamental analyses. For the year to date, Tixl Finance marked the first one to be listed in our strategic partnership calendar. Let us look forward to reaping the benefits of this collaboration.

 3. The National Qualification Archive system established on the TomoChain blockchain is still in progress. We are delivering a product demo, which was presented to the management of Vietnam’s Ministry of Education and Training last week. The NQA system is set to roll out nationwide for the 2020–2021 school year.

 4. According to Altcoin Buzz, Vietnam is among the countries which facilitate a crypto-friendly environment and regulation-friendly policy towards blockchain adoption. The integration of LuaSwap on TomoChain into Unbound Finance that offers more financial instruments for users is also delivered in this video.

 5. Are you curious about the ones who fully dedicate themselves to TomoChain and push it forward? Let’s follow Hong - Marketing Manager - to know more about the amazing staff in all sectors of TomoChain family!

 6. TomoChain and its disruptive products launched last year are listed on Kyros Ventures’ Vietnam’s 2020 blockchain achievements record. With blockchain being listed as one of the top priorities that must be focused on being developed, 2021 will be a year that can unleash the full potential of TomoChain blockchain.

 7. Please update your TomoWallet IOS to the latest version.

LuaSwap

 1. LuaSwap is officially integrated to TomoWallet’s Dapp browser under Ethereum network, enabling DeFi users to switch to swapping action with ease. Check the steps to see Lua’s availability on your TomoWallet.

TomoDEX

 1. Crypto’s decentralized exchanges will continue their rise in 2021 with many more features to be rolled out, and so does TomoDEX. With the impactful and incremental transformation, TomoDEX is going to be a fast ride, buckle up!
1 Like

TỔNG KẾT TUẦN 4/1/2021 - 10/1/2021

Người ta nói đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. TomoChain đã khởi động tuần đầu tiên của năm 2021 rất thuận lợi với mục tiêu tập trung mở rộng và phát triển hệ sinh thái sản phẩm. Chúng tôi rất lạc quan về hiệu quả tích cực mà những đổi mới trong tuần vừa rồi mang lại.

TomoChain

 1. Hãy bắt đầu năm 2021 với phiên bản cập nhật mới nhất cho phép bất kỳ ai cũng có thể phát hành wrapped ERC-20 token thông qua TomoIssuer và niêm yết công khai token đó trên TomoBridge. Bản nâng cấp này không chỉ đánh dấu một cột mốc đột phá về khả năng tương tác giữa mạng TomoChain và Ethereum mà còn đặt ra tầm nhìn về một thế giới liên kết và phi rào cản.

 2. TomoChain rất vui mừng về sự hợp tác với Tixl Finance - một nền tảng phi tập trung cho dữ liệu tài sản kỹ thuật số và các phân tích cơ bản do AI hỗ trợ. Tính từ đầu năm đến nay, Tixl Finance là công ty đầu tiên được liệt kê trong danh sách các đối tác chiến lược của chúng tôi trong năm 2021 này. Hãy cùng hướng tới những trái ngọt của thương vụ hợp tác này nhé!

 3. Hệ thống Lưu trữ Bằng cấp Quốc gia được thiết lập trên chuỗi khối TomoChain vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi đã gửi và thuyết trình một bản demo sản phẩm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vào tuần trước. Hệ thống Lưu trữ Bằng cấp Quốc gia sẽ được triển khai trên toàn quốc cho năm học 2020–2021.

 4. Theo Altcoin Buzz, Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia tạo điều kiện xây dựng một môi trường thân thiện với tiền điện tử với những chính sách thân thiện danh cho việc ứng dụng blockchain. Việc tích hợp LuaSwap trên TomoChain vào Unbound Finance với mục đích cung cấp nhiều công cụ tài chính hơn cho người dùng cũng được nhắc tới trong video này.

 5. Bạn có tò mò về những người đã cống hiến hết mình cho TomoChain và thúc đẩy TomoChain tiến lên không? Hãy cùng theo chân Ms Hồng - Marketing Manager - để biết thêm về đội ngũ nhân sự tuyệt vời trong các phòng ban của đại gia đình TomoChain nhé!

 6. TomoChain và các sản phẩm đột phá ra mắt năm vừa rồi đã được liệt kê trong bảng thành tựu của ngành blockchain Việt Nam năm 2020 được tổng kết bởi Kyros Ventures. Với việc blockchain được liệt kê là một trong những ưu tiên hàng đầu được nhà nước tập trung phát triển, năm 2021 sẽ là một năm mà TomoChain có thể sẽ phát huy hết được tiềm lực của mình.

 7. Đừng quên update phiên bản mới nhất của TomoWallet trên hệ điều hành IOS.

LuaSwap

 1. LuaSwap chính thức được tích hợp vào trình duyệt TomoWallet Dapp trong mạng Ethereum, cho phép người dùng DeFi chuyển sang chức năng hoán đổi một cách dễ dàng. Hãy xem bước để truy cập LuaSwap trên TomoWallet của bạn tại đây!

TomoDEX

 1. Các sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung sẽ tiếp tục phát triển vào năm 2021 với nhiều tính năng mới sẽ được triển khai. TomoDEX cũng không ngoại lệ. Với sự chuyển đổi mạnh mẽ và gia tăng volume, TomoDEX sẽ có những bước tiến mới, hãy cùng chờ xem!